Šola komunikacijske odličnosti 

 

Šola komunikacijske odličnosti© je namenjena vsem, ki želite graditi in izboljševati svoje komunikacijske spretnosti do odličnosti. Z znanjem in popolnostjo razumevanja pravilne (adekvatne) komunikacije imate namreč vse možnosti za razumevanje sebe in ljudi okoli sebe.

 

Kaj vse ponuja šola komunikacijske odličnosti Povej naGlas?

 

Ne samo spoznali, tudi raziskali boste svoje vzorce v komunikaciji in odkrivali notranje ter zunanje vplive na vaš način delovanja in komunikacijo, kjer bomo osvetlili celotno ozadje delovanja človeka. Prepoznali boste svoje omejitve ter ovire za bolj odprto, uspešno in učinkovito komunikacijo in samozavesten javni nastop. Razumeli boste, zakaj določen tip ljudi komunicira na določen način, in da s tem ni nič narobe. Ozavestili boste svoj lasten način (analiza vašega komunikacijskega profila, vaših vrednot in vaše motivacije, konfliktnega zaporedja, nivoja razvitosti EQ ter vodilnega arhetipa, ki deluje v vas,  s pomočjo diagnostičnih orodij) in se naučili kako pristopati in komunicirati z različnimi tipi ljudi in razviti svoje retorične spretnosti. Aktivirali bomo svoje arhetipske potenciale, razvijali čustveno inteligenco in se naučili samozavestnega nastopanja. Spoznali boste tehnike poslovne retorike, asertivne in nenasilne komunikacije ter pridobili konkretna orodja za izboljšanje medsebojnih odnosov, upravljanja samega sebe in učinkovitejše komunikacije.

 

Osem modulov, osem super vsebin & transformacijskih področij:

 

 • Razumevanje delovanja samega sebe in sprejemanje raznolikosti – barvita komunikacija
 • Vpliv vrednot na odnose in medgeneracijska komunikacija
 • Čustvena inteligenca, upravljanje z emocijami in razvoj samozavesti – ko prižgem ogenj v sebi
 • Konflikti in učinkovito upravljanje sporov in nesoglasij, težkih sogovornikov
 • Napredne komunikacijske veščine
 • Poslušam, slišim, razumem. Je kaj več od aktivnega poslušanja
 • Postavljanje pravih vprašanj - vodim ali sem voden
 • Prave povratne informacije in zaključna delavnica

 

Zakaj v šolo napredne komunikacijske odličnosti?

 

Naučili se boste vzpostavljati odnos in komunikacijo z različnimi komunikacijskimi tipi ter se naučili, od kod prihajajo nesporazumi in kako jih preseči. Spoznali in identificirali boste svoje vrednote, ki so gonilo vas in vplivajo na vaša zavestna dejanja ter se naučili razlikovati tipe vedenja ljudi in tipe komunikacij. Bolje boste razumeti tudi različne generacije in kako komunicirati z njimi saj bomo pozornost namenili tudi medgeneracijskemu komuniciranju.  

Analizirali bomo vaše konfliktno zaporedje ter vas naučili, kako se v konfliktnih situacijah primerno odzvati in upravljati s konflikti na zmagovalen način za obe strani.

Pozornost bomo namenili tudi pristopom z zahtevnimi sogovorniki ali zahtevno skupino ljudi na sproščen, asertiven in nenasilen način. Naučili se boste opazovanja, aktivnega poslušanja, ki ga bomo nadgradili v globalno. Testirali in razvijali boste tudi vašo čustveno inteligenco in identificirali svoje notranje arhetipe, ki vplivajo na vaše odzive in upravljanje z emocijami.

Spoznali boste, zakaj potrebujemo povratno informacijo in kako jo podati, ter predvsem kako podati in sprejemati kritiko in se soočiti s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji (prošnja za pomoč, izražanje občutkov, sprejemanje in dajanje pohval ...), da ne uničimo dobrega odnosa s sogovornikom.

Vsak, ki je odličen v komunikaciji pa tudi zna postavljati prava vprašanja. Naučili vas bomo, kako postavljati prava, močna vprašanja in vas seznanili z modelom reševanja problemov na kreativen in učinkovit način.   Skozi izkustven, praktično usmerjen in predvsem zabaven trening boste razumeli in razvili vse potrebne veščine za želeno lastno »novo vedenje« in pridobili znanja in orodja za komunikacijsko odličnost in predvsem sproščeno odprto komunikacijo.

 

Prejeli boste tudi svoj  osebni akcijski načrt za vpeljevanje sprememb, bogato učno gradivo, svoj individualni učni dnevnik, osebno individualna analizo, EQ analizo ter priročnik z navodili za uporabo.

 

Naš način dela

 

Izobraževanja v Povej naGlas temeljijo na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti, in sicer na treh ključnih nivojih:

 • Delovanje oz. fizično telo,
 • identiteta oz. notranje stanje,
 • um oz. način razmišljanja,
 • energija.

Na treningih uporabljamo različne napredne tehnike učenja ter sistemski pristop. Sedemdeset odstotkov treninga je praktično usmerjenega. Treniramo, vadimo in simuliramo različne komunikacijske situacije. Zagotavljamo diskretnost in varen prostor. Z uporabo različnih tehnik komunikacijskega treninga razvijamo vašo sposobnost uravnavanja različnih tipov komuniciranja in aktivno gradimo na tipu komunikacije, kjer imate največji potencial in vam tudi najbolj odgovarja.

Posebej za vas pripravimo različne vaje in jih takoj tudi analiziramo. Po zaključku treninga sledi tudi evalvacija samega procesa.

 

Cilji izobraževalnega programa:

 

 • Nadgraditi veščine komuniciranja in nastopanja: samozavestna komunikacija in javni nastop, asertivna komunikacija, nenasilna komunikacija, kongruentnost in osebna energija,  podajanje povratnih informacij, razvijanje čustvene inteligence, sprejemanje drugačnosti, aktivno poslušanje, postavljanje pravih vprašanj, učinkovito upravljanje konfliktov in izboljševanje medsebojnih odnosov. 
 • Samozavestno komuniciranje
 • Razvijanje čustvene inteligence in upravljanje z osebno energijo
 • Prepoznavanje in ozaveščanje lastnih vedenjskih vzorcev.
 • Prepoznavanje notranjih motivatorjev in razvoj čustvene inteligence  
 • Učinkovita medsebojna komunikacija in komunikacija med generacijami.
 • Postati motiviran in usmerjen k doseganju zastavljenih ciljev.
 • Poslovni in osebni razvoj.

 

Vsebina in opis programa: Program zajema 8 modulov, vsak modul je eno srečanje in poteka od 16.00 do 20.00 ure + dodatno individualno e-srečanje po zaključku šolanja. 

 

PREDPRIPRAVA: Testirali bomo vaše komunikacijske spretnosti, LA - FM matrika, vaše konfliktno razmerje, vaša vedenja in motive za vedenja, vašo stopnjo čustvene inteligence in motivacije z različnimi diagnostičnimi orodji.

Posameznik tako lažje razume lastne vzorce delovanja in pomaga aktivirati skrite potenciale za dosego učinkovite komunikacije in gradnjo boljših odnosov. Testiranje služi kot dobra opora coachingu pri dajanju potrebnih usmeritev za posameznikov razvoj. Omogoča analizo vedenja udeleženca, odpravljanje motečih vedenj in ustvarjanje novega vedenja.

 

1. Delavnica: RAZUMEVANJE DELOVANJA SAMEGA SEBE IN SPREJEMANJE RAZNOLIKOSTI  – moško ženski princip v komunikaciji in barvita komunikacija

Vodi JASNA KNEZ

 

Delavnica učinkovite komunikacije skozi teorijo zavedanja odnosov. Testirali bomo vaše komunikacijske spretnosti z orodjem, ki je mednarodno priznano orodje za izboljšanje odnosov in upravljanje s konflikti.

Na delavnici boste spoznali osnovne značilnosti glavnih komunikacijskih in vedenjskih profilov in načine, kako komunicirati z njimi. Bolje boste razumeli svoj način komuniciranja, spoznali pa boste tudi, kako prilagoditi svojo komunikacijo, da boste vedno slišani in upoštevani.

 • Mehki, spoznavno motivacijski del - Predstavitev posameznika na kreativen način, interaktivno spoznavanje in definiranje pričakovanj in ciljev. Predstavitev vsebine, načina in namen izobraževanja. Prepoznavanje lastnega potenciala.
 • Barometer: Identifikacija prednosti posameznika in razumevanje, da je različnost prednost in zakaj.
 • Kako vidimo svet in se odzivamo nanj, komunikacijski modeli in skrivnosti učinkovitega komuniciranja – notranje gledališče gradi moj način komunikacije.
 • Spoznali bomo svoj komunikacijski profil in svoje notranje vzgibe.
 • Ozavestili bomo svojo komunikacijo in vedenje, spoznali kaj so prednosti in slabosti različnih tipov - profilov.
 • Spoznali kako naše zaznavanje vpliva na naše vedenje do drugih.
 • Spoznali komunikacijo različnih profilov, kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi.
 • Spoznali pristop za učinkovito komunikacijo različnim vedenjskim profilom in kako prilagoditi komunikacijo glede na komunikacijski stil.
 • Sledi tudi refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

2. Delavnica: VPLIV VREDNOT NA ODNOSE IN MEDGENERACIJSKO KOMUNICIRANJE

VODI MARKO KNEZ

 

Spoznali boste notranje vzgibe za različna vedenja in se s praktičnim orodjem naučili izogniti oziroma omiliti nepotrebne konflikte in zgraditi izjemne odnose z ljudmi. Tudi, ko govorimo o medgeneracijskem sodelovanju. Na delavnici boste spoznali tudi, kako identificirati probleme in želje svojih sodelavcev, partnerjev, prijateljev ter kako nanje odreagirati. Naučili vas bomo opazovati, poslušati in se odzvati na pravi način. Delo bo potekalo na konkretnih izzivih.

 • BA testiranje vrednot
 • Moje vrednote – moja realnost. Testiranje osebnih vrednot.
 • Kako tisti, kar mene poganja vpliva na drugega. Projekcije.
 • Vedenja – močne in šibke točke. Opazovanje, poslušanje, podajanje.
 • Kako naša prepričanja in vrednote vplivajo na naš pogled na drugega.
 • Percepcija – sprememba - gradimo na svojih prednostih.
 • Primerjava med samooceno in videnjem drugih z uporabo modela Jo-Harry okna.
 • Medgeneracijsko sodelovanje. Različne generacije – različne komunikacije.
 • Spoznali bomo kako lahko izkoristimo ta spoznanja za izboljšanje komunikacije s sodelavci, partnerji ali strankami.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

3. Delavnica: ČUSTVENA INTELIGENCA 

VODI JASNA KNEZ

 

Čustveno inteligenco se lahko nauči in nadgrajuje. Na delavnici bodo udeleženci spoznali, kako obvladovati svoja čustva in kako z njimi upravljati na primeren način.

V sklopu različnih vaj bodo udeleženci spoznavali svoje delovanje in ozaveščali reakcije na stresne situacije. Spoznali bodo notranje vzgibe za različna vedenja  in se s pomočjo praktičnih primerov, vaj in orodij naučili izogniti oz. omiliti nepotrebne konflikte, tako notranje (sami s seboj) kot zunanje.

 • V prvem delu, kot temelj za nadaljnje delo, skozi refleksijo predelamo konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Spoznavanje samega sebe in skupine – testiranje EQ.
 • Moje notranje gledališče in jungovski pristop.
 • 6 stopenj sprememb čustvenega doživljanja situacij okoli nas.
 • Spoznavanje čustvenih stanj in samoobvladovanje.
 • Razvijanje EQ.
 • Ozaveščanje in dojemanje, spretnost in upravljanje s samim seboj.
 • Raziskovanje različnih načinov dojemanja, vključno s tem, kako nas vidijo drugi.
 • Jaz, torej sem!
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Nasveti in recepti ter domača naloga
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.

 

4. Delavnica: KONFLIKTI IN UČINKOVITO UPRAVLJANJE SPOROV 

VODI ANDREJA ANŽUR ČERNIČ

 

Vsak se kdaj znajde v situaciji, ki je bolj stresna, polna nerazumevanja, nesoglasij. Ali pa se sooči z nekom, ki komunicira neprimerno, agresivno in celo žaljivo. Kako upravljati s samim seboj in s konflikti v  takšnih primerih, je zagotovo lahko vaša konkurenčna prednost.  Naučimo se upravljati z njimi na način, da ne bodo vplivali na naše razpoloženje  in zadovoljstvo.

 • Kako prilagoditi lastni način komunikacije za boljše razumevanje z drugimi in iskanje rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani.
 • Kaj je konflikt in kako nastane. Kako moje slepe pege in sence vplivajo na upravljanje s samim seboj v konfliktnih situacijah.
 • Moje konfliktno razmerje in njegov vpliv na medsebojne odnose– kaj pa sedaj.
 • Kateri arhetip se aktivira, ko sem jezen? Kako s tem ravnati in upravljati.
 • Komunikacija, ki sproža konflikte. Ozadje.
 • Neprimerno odzivanje na konfliktne situacije in tehnike za pomiritev močnih emocionalnih stanj v konfliktu.
 • Obvladovati konfliktne situacije z metodo zmagam zmagaš.
 • Kako kreativno reševati konflikte, da ohranimo prijetno in stabilno delovno okolje. Kateri arhetip moram aktivirati, da presežem konflikte.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja? Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe?
 • Analiza vašega konfliktnega razmerja – razumevanje.
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/konfliktnih situacij. 
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Nasveti in recepti.
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

 

5. Delavnica: NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 

VODI JASNA KNEZ

 

Asertivnost je veščina, ki nam daje sposobnost učinkovite komunikacije – da znamo na pravi način pristopiti, ustvarjati odnose in sproščeno komunicirati. Povezovalna in nenasilna komunikacija, pa je tisto, kar daje prave rezultate.  Na delavnici bodo udeleženci:

 • Gradili bomo na samozavestni in sproščeni verbalni/neverbalni komunikaciji.
 • Spoznavali napredne komunikacijske veščine in nove pristopi za učinkovitost komunikacije.
 • Nenasilna komunikacija - spoznati, kako graditi prijetne odnose, ki temeljijo na zaupanju.
 • Spoznavali svoje omejitve ter ovire za bolj odprto komunikacijo.
 • Razlikovati različne tipe komunikacij (agresivno, pasivno, asertivno, nenasilno), test tipa.
 • Kako delujemo navznoter in navzven – meje moje komunikacije so meje mojega sveta. Tehnike ohranjanja sodelovanja.
 • Moč prepričanj. Kje se začne nerazumevanje? Filtri, s katerimi gradimo svojo realnost. Kako prilagoditi svojo komunikacijo za boljše razumevanje z drugimi.
 • (postavljanje vprašanj in iskanje dejstev, ločevanje prepričanj, osebne interpretacije od interesa, dejstev, preokvirjanje, osredotočenost na rešitev, iz jaz v midva/mi)
 • Kako preprečiti nesporazum: Kako osvetliti izziv/problem z različnih zornih kotov, pridobiti več mnenj in predlogov za rešitev.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek.
 • Na koncu delavnice sinteza: akcijski načrt za implementacijo naučenega v prakso.

 

6. Delavnica: POSLUŠAM; SLIŠIM, RAZUMEM - je kaj več od aktivnega poslušanja

VODI MARKO KNEZ

 

Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje le-teh je veščina, ki se jo lahko nauči prav vsak. Znati poslušati, slišati in celo razumeti je odličnost v komunikaciji. Znati slišati za besedami pa odpira sposobnost slišati celostno. 

 • Kako poslušamo, kaj slišimo, ali to tudi razumemo.
 • Testiranje kapacitete poslušati / slišati.
 • Nivoji poslušanja – načini poslušanja – moj potencial.
 • Kaj sploh je aktivno poslušanje in kako postati dober poslušalec.
 • Koraki aktivnega poslušanja.
 • Aktivno poslušanje in ovire pri poslušanju.
 • Globalno poslušanje. Kako brez ovir?
 • Moč besed – parafraziranje, zrcaljenje validacija, povzemanje, objektivizacija.
 • Moč za besedami. 
 • Fokus. Kaj motivira mojega sogovornika?
 • Kako prilagodim svoje poslušanje v komunikaciji z različnimi profili.
 • Aktivno opazovanje in aktivno zaznavanje.
 • Ženski vs. moški princip v poslušanju in komunikaciji.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Domača naloga: refleksija konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo udeleženci, ki jih zapišejo v svoj delovni zvezek

 

7. DELAVNICA:  MOČ VPRAŠNJ  - MOČ POGOVORA  & IZZIVI IN PREDNOSTI 

VODI JASNA KNEZ

 

Na delavnici se bomo posvetili tehnikam postavljanja močnih vprašanja in reševanja izzivov na inovativen način.  S postavljanjem pravih vprašanj, ki odpirajo komunikacijo in fokusirajo v želene spremembe in njeno učinkovitost. Prav tako bomo evalvirali celoten proces.

 

 • Moč pravih vprašanj.
 • Učinkovito zastavljanje vprašanj.
 • Katera so prava vprašanja, močna vprašanja, ki odpirajo prostor.
 • Katerim vprašanjem se je bolje izogniti.
 • Kako upravljati z vprašanji.
 • Tehnike postavljanja vprašanj. Sinteza.
 • Ravnanje z odporom, nepravimi vprašanji, provokativnimi izjavami.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Nasveti in recepti in na kaj nikoli ne smemo pozabiti 
 • Refleksija na vse konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci.

 

 8. Delavnica: POVRATNA INFORMACIJA IN ZAKLJUČNA DELAVNICA

VODI JASNA KNEZ ali ANDREJA ANŽUR ČERNIČ

 

Podajanje povratnih informacij vodjem, sodelavcem, partnerju, prijatelju/ici ali drugi osebi in prav tako na drugi strani sprejemanje povratnih informacij je veščina, ki se jo lahko vsak nauči. Znati povedati, da boste lažje slišani ter postavljati prava, močna, vprašanja, da boste lažje razumeli, je lahko vaša konkurenčna prednost. Kajti komunikacija je izmenjava informacij. Ko znamo res slišati, odgovoriti in razširiti razumevanje na pravi način.

 • V prvem delu, kot temelj za nadaljnje delo, skozi refleksijo predelamo konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci in so vezane na temo. To predstavlja praktično izhodišče za naše nadaljnje delo.
 • Kaj je povratna informacija
 • Zakaj je tako pomembna?
 • Načini in metode podajanja & sprejemanja povratne informacije.
 • Napredne komunikacijske veščine in novi pristopi za učinkovitost komunikacije.
 • Preokvirjanje negativnih misli v bolj pozitivne.
 • Kako osvetliti izziv/problem z različnih zornih kotov, pridobiti več mnenj in predlogov za rešitev.
 • Model reševanja izzivov skozi kostelacije. Praktični primeri. 
 • Nasveti in recepti in na kaj nikoli ne smemo pozabiti  - refleksija na vse konkretne izzive s katerimi se srečujejo udeleženci.
 • Zaključna evalvacija in podelitev diplom.

 

Termini in lokacija treninga:

Srečanja po modulih bodo potekala ob torkih, od 19.11.2019 - 18.02.2020, med 16.00 in 20.00 uro.

Šolanje poteka v prostorih šole Povej naGlas, v Ljubljani.

Aktualne termine lahko preverite tukaj

 

Metoda dela:

Metodo dela glede na potrebe in dinamiko vedno prilagodimo klientu tako, kot mu najbolj odgovarja, in mu omogočimo razmere, da najhitreje doseže zadani cilj in želene rezultate. 

Pri svojem delu smo diskretni in zagotavljamo 100-odstotno zaupnost.

Dajemo tudi 100-odstotno jamstvo za kakovost svojega dela.

Sledimo etičnemu kodeksu ICF in EMCC.      

 

Kako bo potekalo:

Delo v majhni skupini, individualni pristop (analiza vedenja, odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja), intenzivno delo z veliko vaje, takojšna povratna informacija (feedback) in usmerjenost na vaš napredek, vaje in snemanje s kamero za namen analize in refleksije na vsakem modulu, diskretnost in po potrebi dodatno ločeno srečanje za vsakega udeleženca (individualni komunikacijski e-coaching).

 

Program šole zajema 8 skupinskih srečanj ter spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod, po zastavljenem razvojnem planu – akcijski načrt. Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce in razvijali svoj komunikacijski in poslovni potencial. Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener, s katerim boste v času treninga, preverjali vaš napredek. Na vsaki delavnici bomo skupaj predebatirali vaša razmišljanja, ideje in tudi dileme, ki so se vam pojavile tekom izpolnjevanja nalog.

 

Kdo bo z vami

 

V Povej naGlas in Jungian Coaching - Poslovni Coaching Slovenija smo specializirani za razvoj človeških potencialov in celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa ter izboljševanje njegovih vodstvenih veščin. Vse to z vključevanjem različnih metod in tehnik, ki celostno nadgradijo posameznikovo vedenje in razmišljanje. Način dela v Povej naGlas temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter njegove ustvarjalnosti.

Z vami bomo Jasna Knez, Andreja Anžur Černič in Marko Knez. 

Več o nas si lahko preberete na spletni strani pod zavihkom Coachi ali klikni link na ime. 

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija

 

Kotizacija za intenzivni trening ŠKO, za eno prijavljeno osebo znaša 990,00 € + ddv.

Kotizacija vsebuje delavnice, uporabno seminarsko gradivo, didaktične in učne pripomočke, vsa potrebna testiranja z osebnimi individualnimi analizami, prigrizke in pijače med odmori in na koncu potrdilo o zaključku akademije.

 

Možnost plačila na obroke za fizične osebe.

Zagotavljamo vam 100-stoodstotno zadovoljstvo s programom, sicer vam vrnemo kotizacijo. 

Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

 

Prijave: info@povejnaglas.si

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih